присъственост

28 урока по старогръцки език 2020/2021

2020

Първа част, уроци 1-14

1.

7 октомври, сряда

Здравейте, колеги,

От днес започват нашите занимания по „Старогръцки език и автори“, I част.
Ще ви съобщавам какво е необходимо да се направи за деня по пощата. Всички необходими материали за работата ще получавате оттук, но също така ще можете да ги намирате и в системата „Мудъл“, където е вашият курс.

Работата ни ще се състои от две части:
1. За езика:
Въведение в старогръцкия език от самото начало (предполагам, че досега не сте го изучавали)
2. За авторите
Представяне в хронологичен ред на старогръцките автори, като се започне от края на III в. пр. Хр. (началото на елинистическата епоха). Тази част от курса ще се яви и като допълнение към работата ни по „Старогръцка литература“ – предмет, по който ще имаме занимания в същите дни.

Днес ще започнем с въведението в старогръцкия език, и то от самото начало – с азбуката.
Тя се състои от 24 знака за гласните и съгласните. Запознайте се с нея от стр. 6 на Учебника по старогръцки език (Б. Богданов и Р. Стефанов, 1982), който ви изпращам.

https://drive.google.com/file/d/0B9de7FkFZsJhTzBic0REMHl4dWM/view?usp=sharing

Вижте начина за произнасяне на буквите и имената им („алфа“, „бета“ и т.н.).
След това опитайте да кажете цялата азбука, без да гледате таблицата. В началото ще ви е трудно, но ще успеете. След като я научите, се опитайте да я кажете наум или (по-добре) гласно поне 10 пъти. После я напишете поне веднъж на ръка в специална тетрадка по предмета (която ще ви служи и като речник) – както с главни, така и с малки букви.
След това минете на стр. 7. Там ще видите 35 гръцки думи, изписани с главни букви. Опитайте да ги прочетете, без да се грижите за мястото на ударението. След това потърсете значението им в речника, който се намира в края на учебника (след стр. 224). Запишете си ги в тетрадката-речник на ръка (ако желаете, може да ги записвате и на файл). След това опитайте да ги научите, като ги проверявате по два начина – първо без да гледате българското им значение, и после без да гледате думата на гръцки.
Би било полезно да си разпечатате учебника поне до края на 30-ти урок (до стр. 52), за да виждате текста и на хартия.

За днес е това – работата, която ви възлагам, би трябвало да ви отнеме не повече от два учебни часа.
Може да ми задавате въпроси както тук, така и чрез „Мудъл“. Всеки, който желае, може да ме намери за консултация в четвъртък, от 18.30 до 20 ч. на петия етаж на Ректората, каб. 175.
Очаквайте днес и първите задачи и материали за курса по „Старогръцка литература“.

Успешен семестър!

Н. Гочев

*

2.

9 октомври, петък

Здравейте, колеги,

Днес ще минем към второто ни занимание по старогръцки език. То съответства на втори урок в учебника, който е на стр. 7-9.
Там се представят:
1. произношението на гласните, двугласните и съгласните
2. видовете ударения и придихания

Обърнете внимание колко са на брой гласните, както и това, че някои от тях са само кратки (ο, ε), други – само дълги (η, ω), а трети могат да бъдат и кратки, и дълги.
Забележете, че в някои случаи съгласната „γ“ се произнася като „н“.
Вижте на кои срички могат да се намират острото, извитото и тежкото ударение.
Също, кое от придиханията се произнася като „х“ и кое не се произнася.
И че в старогръцкия има думи, които са без ударения.

Освен това прочетете думите на стр. 7 и 9, и запишете в тетрадката-речник тези, които срещате за пръв път.
Стиховете от „Илиада“ засега може да не ги четете.

Както съм обещал, ви изпращам първата справка за старогръцки автор, заедно с цитат от негово съчинение.
Не се колебайте да идвате в приемния ми час (четвъртък от 18.30) и да задавате въпроси.

Това е за днес,

Поздрави,

Н.Г.

*

3.

14 октомври, сряда

Здравейте, колеги,

Днес е третото ни занимание по старогръцки език.
Първо си припомнете наученото от уроци 1 и 2 (азбука, думи, ударения и придихания).
След това отворете учебника на трети урок (стр. 9-10).

Прочетете гласно 18-те кратки изречения в началото и си запишете непознатите думи.
Научете спрежението на спомагателния глагол „съм“ – така че да можете да го казвате наизуст.
Вижте формите на определителния член в именителен падеж за трите рода ед. ч. и мн. ч., и ги запомнете.
Прочетете думите в т. 4 от упражненията и си запишете непознатите.
Може да не правите превода от български на гръцки, ще го направим на консултацията (получих писмото ви от тази сутрин, заповядайте утре – 15-ти, четвъртък – от 18.30 в 175).

Изпращам ви и втората справка за античен гръцки автор.

Това е засега.
След 16 ч. ще получите лекцията по литература.

Поздрави,

Н.Г.

*

4.

16 октомври, петък

Здравейте, колеги,

Днес е четвъртото ни занимание по старогръцки език. Вчера се срещнах с някои от вас и от прегледа на досегашните уроци, който направихме, разбрах, че трудностите по овладяването на учебния материал засега не са големи.
Опитайте да използвате цялото време, определено по програма за това занятие и обърнете специално внимание на преговора на граматиката и запомнянето на новите думи. Не забравяйте да се направите тетрадка-речник (ще искам да я видя на изпита).

За днес.
Преговор:
Върнете се на азбуката и се опитайте да я кажете наизуст и гладко. Припомнете си правилата за ударенията – на кои срички могат да се намират, как се преместват и променят.
Опитайте да кажете наизуст спомагателния глагол в сег. време и определителния член в им. падеж за трите рода и двете числа.
Прочетете гласно всички думи и изречения във втори и трети урок и се уверете, че можете да преведете изреченията.

Четвърти урок:
Прочетете изреченията на стр. 10 и 11, запишете си непознатите думи и преведете изреченията.
Научете окончанията на глаголите от първо спрежение в сег. време, действ. залог и научете как се спряга глаголът ἔχω.
Изпращам ви едно място с гръцки шрифт, благодарение на който ще можете да изписвате думите с всички необходими знаци:

https://czech.mml.ox.ac.uk/static/polytonic-greek-inputter.html

Това е засега.

Поздрави и лека работа,

Н.Г.

*

5.

21 октомври, сряда

Здравейте, колеги,

Днес е петото ни занимание по старогръцки език.
Първо направете преговор: азбуката (да се казва гладко наизуст), правилата за ударенията (на кои срички могат да се намират, как се преместват или променят), спомагателния глагол и глагола ἔχω (първо спрежение) в сегашно време, действителен залог.
Прегледайте всички думи в тетрадката речник и се уверете, че ги помните.
Прочетете всички изречения от трети и четвърти урок, и си ги преведете устно на български
След това преминете към урок 5 (стр. 12-13). Научете имперфекта (минало несвършено) на спомагателния глагол и склонението на определителния член за петте падежа и двете числа.
Прочетете изреченията в началото на урока (стр. 12) и направете т. 2 на упражнението (стр. 13).
Запишете си непознатите думи.

Това е за днес.
Очаквайте лекцията по литература след 16 ч.

Поздрави,

Н.Г.

*

6.

23 октомври, петък

Здравейте, колеги,

Днес преминаваме към 6-ти урок според учебника (стр. 13-14).
Преди това си направете преговор на досегашния материал: азбука, ударения, спомагателния глагол в сегашно и минало несв време, склонението на опред. член. Прочетете изреченията от уроци 3-5 и си припомнете думите според тетрадката-речник.

Преговорът на определителния член ще ви помогне за научаването на склонението на съществителни по второ склонение. Те могат да бъдат от мъжки и женски род, каквито са примерите с ἄνθρωπος и ὁδός на стр. 13. Научете ги така, че да можете да ги казвате наизуст.
След това прочетете текста „Синовете на търговеца“ (стр. 13) и си запишете новите думи.

Изпращам ви третата справка за гръцки автор (Аполоний Родоски, автор на „Аргонавтика“).

Това е за днес.
До 16 ч. очаквайте една допълнителна лекция по литература.

Поздрави и приятна почивка в края на седмицата,

Н.Г.

*

7.

28 октомври, сряда

Здравейте, колеги,

Днес е седмото ни занимание по старогръцки език.

I. Направете отново преговор на досегашния материал:
1. Азбука и произношение: ударения и придихания
2. Граматика (морфология): спомагателния глагол в сегашно и мин. несв. време; определителния член във всички падежи; съществителните по второ склонение (м.р. и ж.р.); окончанията на глагола (първо спрежение) за сегашно време
3. Припомняне на научените думи според тетрадката-речник
4. Прочит и превод на изреченията от уроци 3-6.

II. Седми урок (стр. 15-16)
1. Прочетете баснята „Кон и магаре“ и си запишете непознатите думи.
2. Научете склонението на τὸ δῶρον (съществително по второ склонение, ср.р.).

Изпращам ви справка за живота, дейността и някои произведения на Хипократ от Кос (V-IV в. пр. Хр.)

Това е за днес.
Очаквайте лекцията по литература след 16 ч.

Поздрави,

Н.Г.

*

8.

30 октомври, петък

Здравейте, колеги,

Днес завършва четвъртата седмица от нашите занимания по старогръцки език. В края на всеки такъв период ще има едно занятие, при което няма да усвояваме нов материал, а вместо това ще направим общ преговор.

Затова прегледайте отново всички препоръки за работа, които съм направил през тези седем занятия и си припомнете изученото.
Обърнете внимание, че азбуката и граматическите парадигми трябва да се знаят наизуст. Преговорете всички думи от тетрадката-речник и опитайте да преведете отново (устно) текстовете в началото на всеки урок.

Изпращам ви шестата справка за семестъра (за Гален).
Днес или най-късно утре преди обяд ще получите втората за тази седмица лекция по литература.

Поздрави и лека работа,

Н.Г.

*

9.

4 ноември, сряда

Здравейте, колеги,

От миналата сряда не сме прибавяли нов материал, тъй като осмото занимание беше отделено за преговор. Надявам се, че сте си починали. Днес ще е деветото занимание, в което ще преминем към осми урок на учебника (стр. 16-17).

1. Прочетете продължението на баснята „Кон и магаре“ и си извадете новите думи, след което опитайте да я преведете.
2. Научете окончанията за повелително наклонение (императив) в сегашно време.
3. Забележете, че в старогръцки език има четири наклонения – изявително, заповедно (повелително), подчинително и желателно. Досега сме се занимавали със спреженията само в първите две – изявително (индикатив) и заповедно (императив).
4. Прочетете написаното за неспрегнатата глаголна форма (инфинитив), вижте примерите и обърнете внимание на окончанието за нея.

Това е за днес.

Изпращам ви справка за Диоскорид – гръкоезичен автор от I в. сл. Хр.

Всеки, който желае да зададе въпроси по материала, може да го направи тук или да дойде в приемния ми час, който тази седмица ще бъде в петък, от 18 ч. в каб. 175 на Ректората.
Очаквайте днес или най-късно утре до обяд лекцията по старогръцка литература.

Поздрави и успешна седмица,

Н.Г.

*

10.

6 ноември, петък

Здравейте, колеги,

Днес преминаваме към десетото ни занимание по старогръцки език. Новият материал се намира в урок „9“ (стр. 18-19).

Най-напред направете преговор на изученото досега:

1. Азбука, ударения, склонение на определителния член, съществителни по второ склонение, спрежение на спомагателния глагол в сегашно и минало несвършено време, спрежение на глагола в сегашно време – изявително и заповедно наклонение (императив) в действителен залог (по примера на ἔχω).
2. Думите в тетрадката-речник
3. Превод на изречения (достатъчно е да си припомните текстовете от началото на всеки урок)

По девети урок:
1. Прочетете разяснението за старогръцките залози (активен, медиален и пасивен) на стр. 18.
2. Научете окончанията за възвратен (медиален) залог по примера на κρύπτω.
3. Прочетете баснята „Сърна и лоза“, извадете нови думи и преведете текста.
4. Направете упражненията 1 и 2 на стр. 19.

Изпращам ви седмата справка за гръкоезичен автор (Климент Римски, I в. сл. Хр.).
Това е.
Който желае, може да дойде за консултация днес, от 18 ч. в каб. 175.
Втората лекция по литература за тази седмица ще получите след 16 ч. или най-късно утре до обяд.

Всичко хубаво и лека работа,

Н.Г.

*

11.

11 ноември, сряда

Здравейте, колеги,

Днес ще бъде единадесетото ни занимание по старогръцки език, в което ще се заемем с материала от урок 10 (стр. 19-20).

Преди това направете преговор на граматиката, лексиката и прочетените изречения:
1. Азбука, ударения, придихания
2. Глагол:
– спомагателен глагол „съм“ (εἰμί) в сегашно и минало несвършено време
– сегашно време в изявително наклонение (индикатив) и действителен (активен) залог по примера на ἔχω
– сегашно време във възвратен (медиален) залог по примера на κρύπτω
– заповедно наклонение (императив) в сегашно време, действителен залог
3. Съществително:
– склонението на определителния член
– склонение на съществителни от мъжки, женски и среден род по второ (о-) склонение
4. Проверка на изучените думи според тетрадката-речник
5. Прочит и превод на изреченията от урок 5 до урок 9 вкл.

По десети урок:
1. Прочетете изреченията в началото (стр. 19), където става дума за Аристотел
2. Научете окончанията на глагола за императив и инфинитив в медиален залог (по примера на βούλομαι – „искам“)
3. Прочетете разяснението за склонението на прилагателните и подобните на тях местоимения
4. Направете упражнения 1 и 2 (стр. 20)
5. Прочетете списъка на срещнатите досега предлози и проверете дали са записани в тетрадката-речник.

Това е за днес.
Изпращам ви осмата справка за старогръцки автор – Херондас (мимограф, III в. пр. Хр.)

Надявам се скоро да получите днешната лекция по литература („Хезиод – живот и произведения“).
Може да зададете въпроси по време на консултацията, която ще бъде в петък (13-ти) от 18 ч. в каб. 175.

Поздрави,

Н.Г.

*

12.

13 ноември, петък

Здравейте, колеги,

Днес ще бъде дванадесетото ни занимание по старогръцки език, в което ще преминем към 11 урок (стр. 20-22).

Направете преговор според плана, който ви изпратих за часа в сряда (11-ти ноември):
1. Азбука
2. Глагол
3. Съществително:
4. Думи
5. Превод на изречения

Към това прибавете и преговор на изученото в 10-ти урок (текст за Аристотел и спрежение на глаголите в императив, медиален залог – по βούλομαι).

За 11 урок:
1. Прочетете баснята „Лошият приятел“ (стр 20-21). Запишете новите думи в тетрадката-речник и я преведете.
2. Прочетете разяснението за показателните местоимения на стр. 21
3. Направете упр. 2 на същата страница.

Това е за днес.
Който желае, може да дойде за консултация днес от 18 ч., в каб. 175.

Деветата справка за автор ще получите най-късно утре, заедно със следващата допълнителна лекция по литература.

Поздрави и приятни събота-неделя,

Н.Г.

*

13.

18 ноември, сряда

Здравейте, колеги,

Днес ще е тринадесетото ни занимание по старогръцки език, в което ще преминем към 12-ти урок (стр. 22-23).

Първо направете преговор по реда, който ви изпратих на 11-ти ноември, като прибавите и ученото в уроци 10-11.

За 12 урок:
1. Прочетете адаптирания текст от Ксенофонтовия „Анабазиз“, запишете непознатите думи и го преведете.
2. Прочетете въведението към първо или „а-“ склонение (стр. 22). Научете окончанията по примерите на χώρα и ἀλήθεια.
3. Направете упражнения 1 и 2 на стр. 23. Първото писмено, второто – устно.
4. Вижте дали сте записали в тетрадката-речник думите, споменати в края на стр. 23; и си припомнете какво означават.

Това е за днес.
Изпращам ви деветата справка за автор – „Дионисий Ареопагит“

Днес или утре до обяд се надявам да изпратя и лекцията по литература.
Който желае, може да дойде на консултация в петък, от 18.30 в каб. 175.

Поздрави,

Н.Г.

*

14.

20 ноември, петък

Здравейте, колеги

Днес е четиринадесетото ни занимание по старогръцки език, при което ще преминем към урок № 13 (стр. 24-25).

Преди това направете преговор според реда, който ви изпратих на 11-ти ноември, сряда:
1. Азбука
2. Глагол
3. Съществително:
4. Думи
5. Превод на изречения

Към това прибавете ученото в уроци 10-12:
1. Императив на глаголите в дейсвителен залог, сегашно време по примера на βούλομαι (стр. 19).
2. Падежни окончания на съществителните по „а-“ (първо) склонение по примерите на χώρα и ἀλήθεια (стр. 22).
3. Припомняне на новите думи и превод на изреченията в основния текст и упражненията на тези три урока.

За тринадесети урок:
1. Прочетете продължението на адаптирания текст от „Анабазис“ (стр. 24) и си запишете новите думи.
2. Научете падежните окончания на съществителните и прилагателните имена от първо склонение, завършващи на „ета“, по примерите на τύχη и καλή.
3. Направете упражнения 1 и 2 на стр. 24-25.

Изпращам ви и десетата справка за старогръцки автор – Ликофрон (III в. пр. Хр.)

За днешното занимание по литература:
Надявам се най-късно до утре на обяд да ви изпратя петъчната лекция.
Благодаря на тези от вас, които ми изпратиха резюмето на втората част на „Одисея“. От днес може да започнете с конспекта на Хезиодовата „Теогония“, към която ви изпращам връзка:

https://drive.google.com/file/d/0B9de7FkFZsJhM1VUWmxRbHp2RUE/view?usp=sharing

Поздрави и лека работа,

Н.Г.

*

25 ноември, сряда

Здравейте, колеги,

Днес е празникът на св. Климент Охридски. Денят е неучебен, затова няма да имаме занятия.

Желая ви приятна почивка и всичко най хубаво.

До петък,

Н.Г.

*

Втора част, уроци 15-28

15.

27 ноември, петък

Здравейте, колеги,

Днес сме в края на осмата седмица от нашите занимания по старогръцки език. Както и преди 4 седмици (на 30-ти октомври), така и сега, занятието (петнадесето поред) ще бъде използвано за преговор.

Стигнали сме до стр. 24-25 на учебника, където са текстовете, новият материал и упражненията на 13-ти урок.
Преговорете всичко изучено досега по обичайния ред:
1. Азбука
2. Глагол (спомагателен в сегашно и минало несвършено, окончания на глаголите по първо спрежение в активен и медиален залог в индикатив и императив)
3. Склонение на имената (съществителни и прилагателни, определителен член)
4. Думи според тетрадката-речник
5. Превод на изреченията (от уроци 10-13 – „Аристотел“, „Лошият приятел“, „Анабасис“, ч. 1 и 2)

Това е за днес.
Изпращам ви единадесетата справка за старогръцки автор – Калимах (III в. пр. Хр.), александрийски учен и поет.
Днес или утре до обяд ще получите петъчната лекция по литература, заедно със задача за упражнение.

Поздрави и приятна почивка в събота-неделя,

Н. Гочев

*

16.

2 декември, сряда

Здравейте, колеги

Днес преминаваме към шестнадесетото ни занимание по старогръцки език. Тъй като предишния път се занимавахме изцяло с преговор, днес можем да преминем направо към новия материал.

Той се намира в урок 14 (стр. 25-26).

Най-напред,

1. Прочетете изреченията от текста, озаглавен Περὶ τῶν Ἀθηνῶν („За [град] Атина“). Извадете новите думи, запишете ги в тетрадката-речник и преведете изреченията на български (най-добре писмено).
2. Научете падежните окончания за съществителните имена от трето подразделение на първо („а-“) склонение, завършващи на „алфа“ – по примера на γλῶττα. Обърнете внимание, че скланянето им се отличава от това на първо подразделение (като χώρα, ἀλήθεια) единствено в родителен и дателен падеж ед. ч., където вместо „алфа“ се явява „ета“.
3. Прочетете изложението, отнасящо се до прилагателните с две форми (като ἄδικος, ἥσυχος) (т. 3 на стр. 26).
4. Направете упр. 1 на стр. 26.

Това е за днес.
Изпращам ви 12-тата справка за автор (Поликарп от Смирна, I-II в. сл. Хр.)
Днес или утре до обяд ще получите лекцията по литература.

Поздрави и лека работа,

Н.Г.

*

17.

4 декември, петък

Здравейте, колеги,

Днес преминаваме към седемнадесетото ни занимание по старогръцки език. Новият материал се намира на стр. 26-28 от учебника, урок 15.

Най-напред направете преговор. Тъй като вече сме напреднали, не е необходимо да се връщаме към началните уроци. Затова преговорът ни ще започне от десети урок (стр. 19) насам.

Припомнете си:
1. Глагола
Императив за 2 и 3 л. ед. и мн. ч. в медиален залог, и инфинитив по примера на βούλομαι (урок 10).
2. Имената
Падежни окончания на имената по първо „а“ склонение по примерите на χώρα, ἀλήθεια, τύχη и γλῶττα.
3. Думите
Всички записани в тетрадката-речник думи от текстовете в уроци 10-14.
4. Преведете си текстовете, поставени в началото на уроците („Аристотел“, „Лошият приятел“, „Анабазис“ 1-2, „За Атина“).

За новия, петнадесети урок:
1. Прочетете текста „Ἡ τῶν Περσῶν ἀρχή“ („Държавата [империята] на персите“) (стр. 26-27). Запишете новите думи и го преведете.
2. Научете падежните окончания на онези съществителни по първо склонение, които са от м.р. и завършват на „сигма“ – по примерите на νεανίας и στρατιώτης (стр. 27). Прочетете разяснението към тях и обърнете внимание на разликата им спрямо съществителните в ж.р. в същото склонение, завършващи на „алфа“ и „ета“.
3. Направете упражнения 1 и 2 на стр. 27.

Това е за днес.
Надявам се да ви изпратя скоро следващата справка за автор и днешната лекция по литература.
Като упражнение може да прочетете фрагментите на Сафо (в преводи на К. Христов, Ал. Балабанов, Г. Батаклиев, Б. Георгиев, Я. Букова):

https://drive.google.com/file/d/0B9de7FkFZsJhbURTaW9oVjlBUk0/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B9de7FkFZsJhYkFhNjVidmVMLVU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B9de7FkFZsJhWlpVeTdzN0ZMWm8/view?usp=sharin

Опитайте да напишете накратко (на половин страница) дали според вас тези произведения могат да бъдат наричани лирически.
Ако да, защо?

Поздрави и успешна работа,

Н.Г.

*

18.

9 декември, сряда

Здравейте, колеги,

Изпращам ви препоръки за осемнадесетото ни занимание по старогръцки език.

Най-напред направете преговор на изученото в уроци 10-15 (стр. 19-28).
1. Глагол: окончания за императив и инфинитив в медиален залог по примера на βούλομαι (урок 10, стр. 19).
2. Склонение на имената:
– падежни окончания по първо („а-“) склонение по примера на χώρα, ἀλήθεια, τύχη, καλή, γλῶττα (уроци 12-14, стр. 22-25).
– падежни окончания за съществителни от м.р. по същото склонение по примера на νεανίας и στρατιώτης (урок 15, стр. 27).
3. Думи: припомнете си всички нови думи, записани в тетрадката-речник от текстовете в уроци 10-15.
4. Превод: преведете текстовете от началото на уроци 14 и 15 („За Атина“ и „Държавата на персите“, стр. 25-26)

По новия материал (урок 16, стр. 28-29):
1. Прочетете разясненията относно имената (съществителни и прилагателни) от изучаваните досега първо и второ склонение (стр. 28).
2. Прочетете разяснението относно случаите, в които прилагателни и наречия се членуват и се превеждат като съществителни (т. 5, стр. 29). Това явление се нарича „субстантивиране“.
3. Думи и превод:
– прочетете текста в началото на урока, озаглавен Ἴστρος („Дунав“), запишете непознатите думи и го преведете.
– направете упр. 1 на стр. 29.

Това е за днес.
Изпращам ви 13-тата справка за автор – Юстин Философ (II в. сл. Хр.)

Поздрави и лека работа,

Н.Г.

*

19.

11 декември, четвъртък

Здравейте, колеги,

Изпращам ви препоръки за деветнадесетото занимание по старогръцки език.

Първо нека да направим преговор на материала от уроци 11-16 (стр. 20-29):
1. Прочетете и преведете текстовете в началото на уроците, като си припомняте новите думи, които се срещат в тях.
2. Припомнете си окончанията на имената по първо („а-“) склонение
– от ж.р., по примерите на χώρα, ἀλήθεια, τύχη, καλή, γλῶττα (уроци 12-14, стр. 22-25)
– от м.р., по примерите на νεανίας и στρατιώτης (урок 15, стр. 27)
3. Прочетете и преведете отново текстовете от упр. 2 на стр. 23 и упр. 1 на стр. 29.
4. Прегледайте тетрадката-речник и вижте дали не сте записали някои от думите повече от веднъж.

Сега да преминем към урок 17 („Ксеркс и гърците“ , стр. 29-31).
Главното в него е уводът към образуването на историческите времена (имперфект, аорист, плусквамперфект). Вижте разяснението на стр. 30.
1. Обърнете внимание, че тези времена се образуват чрез нарастване: било сричково (примерно – прибавяне на „ε“ в началото), било „временно“, чрез удължаване на началната гласна (примерно – „η“ вместо „ε“, „ω“ вместо „ο“).
Прочетете и научете наизуст всичките 9 примера за удължаване, изброени на стр. 30, заедно със значенията на глаголите.
2. Научете окончанията за имперфект (минало несвършено време) по примера на τάττω.
3. Прочетете и преведете изреченията в упр. 2 на стр. 31, като си запишете непознатите думи в тетрадката-речник.

Това е за днес,
Изпращам ви 14-тата справка за автор – Арат от Соли, III в. пр. Хр.

Поздрави и лека работа,

Н.Г.

*

20.

16 декември, сряда

Здравейте, колеги,

Днес преминаваме към двадесетото ни занимание по старогръцки език. Новото ще бъде, че ще получите преводи на началните текстове от уроци 6-8, които ще ви помогнат при преговора.

И така,
А. Превод и думи
Прочетете отново текстовете от уроци 6-8 (стр. 13,15,16), преведете ги и след това сравнете вашия превод с този:
Урок 6:
„Синовете на търговеца
Синовете на търговеца плават през морето. Търговецът смята, че опасностите за тях не са малко. Но синовете избягват опасностите и сега се завръщат у дома. Затова търговецът принася жертва на бога на морето.“
Урок 7:
„Кон и магаре
Един човек има кон и магаре. Вървят по пътя и магарето трябва да носи товара, а конят се движи свободен от товар. Не след дълго [скоро] чувалите дотежават на [притискат] гърба на магарето. Тогава магарето моли коня: „Приятелю, помогни ми за [облекчи ме от] товара. Ако не, умирам“.“
Урок 8:
„Кон и магаре (продължение)
Тогава магарето моли коня: „Приятелю, помогни ми за [облекчи ме от] товара. Ако не, умирам“. Но конят не иска да помогне на магарето; не обръща внимание на думите на другаря си. След малко магарето пада [рухва] и човекът натоварва върху коня и товара, и кожата на магарето.
Здравейте, приятели. Какво мислите, че Езоп показва с баснята?
– Че конят е неразумен.“

След като завършите със сравнението на превода, вижте кои от думите сте забравили и си припомнете значенията им.

Б. Граматика
1. Направете преговор окончанията на имената по първо („а-“) склонение от уроци 12-15 (стр. 22-27)
– от ж.р., – χώρα, ἀλήθεια, τύχη, καλή, γλῶττα
– от м.р., – νεανίας и στρατιώτης
2. Припомнете си наученото за удължаването (аугмента) при историческите имена.
3. Преговорете окончанията за имперфект (който има само изявително наклонение) в действителен залог (индикатив) по примера на τάττω.

По новия материал:
1. Прочетете текста в началото на 18-ти урок („Крез и Кир“), извадете непознатите думи и го преведете.
2. Научете медиално-пасивното спрежение в имперфект по примера на τάττω.
3. Прочетете разясненията относно аугмента в т. 2 на стр. 32.
4. Направете упражнение 1 на същата страница.

Това е за днес.
Изпращам ви 15-та справка за автор – Иреней Лионски (II в. сл. Хр.)

Поздрави,

Н.Г.

*

21.

18 декември, петък

Здравейте, колеги,

Днес ще бъде двадесет и първото ни занимание по старогръцки език.
Както обикновено, започваме с преговор.
А. Превод и думи
1. Да си припомним основните (начални) текстове от уроци 9 и 10. Прочетете ги отново, припомнете си думите, преведете и направете сравнение с превода, който ви изпращам.
Урок 9:
„Сърна и лоза
Една сърна бяга от ловци и се скрива под лоза. Там започва да яде от листата на лозата. Листата се разклащат и ловците чуват и се връщат. Понеже смятат, че животното се крие под лозата, хвърлят копията си и раняват сърната. Преди смъртта си сърната казва: „Справедливо понасям това, защото не бива да се вреди на благодетеля.“
Баснята казва, че неправдата спрямо благодетеля се наказва.“
Урок 10:
„[Аристотел]
Аристотел казва, че благодарността остарява бързо. Същият философ нарича човека „обществено живо същество“. Самият Аристотел пише много книги, изследва естествените и отвъдестествените неща [физиката и метафизиката]. Много хора искат да четат неговите книги. Прочети „За живите същества“.
Полезна ли е метафизиката?
Нужно е да се трудим непрестанно.
Трябва първо да се мисли, а после да се действа.“
2. Припомнете си значенията на всички думи, записани досега в тетрадката-речник.

Б. Граматика
1. Направете преговор на склонението на имената от уроци 13-15 по примерите на τύχη, καλή, γλῶττα, νεανίας и στρατιώτης (стр. 24-27)
2. Прочетете разясненията за първо и второ склонение, както и за субстантивирането на прилагателните на стр. 27-28 (урок 16).
3. Припомнете си окончанията за имперфекта на глаголите (минало несвършено време) и образуването му чрез нарастване (аугмент), както са изложени на стр. 30 (урок 17)
4. Преговорете си окончанията/завършеците за имперфект в медиално-пасивен залог по примера на τάττω (урок 18, стр. 32)
5. Спрегнете в имперфект глаголите, посочени в упр. 1 на стр. 32.

Нов материал:
1. Прочетете текста в началото на 19-ти урок („Изкачването (Анабазисът) на Кир“) (стр. 33). Запишете си непознатите думи в тетрадката-речник и го преведете.
2. Прочетете разясненията относно сегашното и миналото несвършено време на глаголите на стр. 33.
3. Научете числителните от 1 до 10 (стр. 33-34). Обърнете внимание, че числителните за 1, 3 и 4 се различават по род.
4. Преведете изреченията от упр. 2 (стр. 34).

Изпращам ви и 16-тата справка за автор – Теокрит (III в. пр. Хр.)
Това е за днес,

Н.Г.

*

22.

23 декември,сряда

Здравейте, колеги,

Днес преминаваме към 22-то ни занимание за семестъра. Ето какво трябва да направим за преговор.
А. Превод и думи
Ето превода на началните текстове в уроци 11 и 12 (стр. 20-22). Преди да го прочетете, преведете самостоятелно текстовете. После сравнете вашия превод с този, който ви изпращам.
Урок 11:
„Лошият приятел
Двама приятели вървят по един и същ път. След като срещу тях се появява мечка, единият се изкачва на дърво и се крие там, а другият пада на пътя и се преструва на мъртъв. Когато мечката идва и го подушва, той задържа дъха си: защото казват, че животното не яде мъртъвци. След като мечката се отдалечава, приятелят слиза от дървото:
– Какво ти казва звярът?
Другият казва:
– Занапред избягвай такива приятели, които не остават верни при опасности.“
Урок 12:
„Анабазис (Изкачване)
След това пристигат при река Запата. И там остават три дни; през тях имаше подозрения, но не се забелязва никакво съзаклятие (заговор, лошо намерение). Клеарх мисли да се срещне с Тисаферн, и ако може да прекрати подозренията, преди от тях да стане война.“

Б. Граматика (уроци 14-18)
1. Припомнете си завършеците на падежите при първо склонение по примерите на γλῶττα, νεανίας и στρατιώτης (стр. 25-27)
2. Прочетете отново разясненията за второ и първо склонение на имената на стр. 28; също и за субстантивирането на прилагателните на стр. 29.
3. Преговорете начина за нарастване на глаголите (аугмент) при образуване на минало несвършено време (стр. 30).
4. Спрегнете глагола τάττω в минало несвършено време, активен и медиално-пасивен залог.
5. Прочетете отново правилото за нарастване на глаголите с представка (стр. 32)

Нов материал (урок 20):
1. Прочетете текста на стр. 34, запишете си непознатите думи и го преведете.
2. Прочетете представянето на трето склонение на имената (стр. 35). Научете падежните завършеци, като си послужите с примерите на κόραξ и φλέψ.
3. Направете упр. 2 на стр. 36.

Изпращам ви 17-та справка за автор – Климент Александрийски, II в. сл. Хр.

Пожелавам ви щастливи Рождественски празниции весело посрещане на Новата година!

Н.Г.

*

2021

23.

6 януари, сряда

Здравейте, колеги,

Честита Нова година!

Днес ще бъде двадесет и третото ни занимание по старогръцки език. Както и преди, първо ще се върнем към превода и граматиката в предишните уроци, а после ще се заемем с новия материал.

А. Превод и думи
Прегледайте началните текстове на уроци 13 и 14. Припомнете си думите и ги преведете. След това сравнете вашия превод с този, който ви изпращам:
Урок 13:
„Анабазис/Изкачване [Продължение]
След като се зазорява [настъпва денят] потеглят, имайки слънцето от дясната си страна; и смятат да пристигнат на свечеряване [със залязващото слънце] при някои села на вавилонската земя – и не се измамват за това. Но привечер вече им изглежда, че идват врагове.“
Урок 14:
„За Атина
Атика е област от [място в] Гърция. Към юг, на крайбрежието на Атика, недалеч от морето, беше Атина. Атина е прославена с [има слава от] науките и изкуствата. Красиви бяха агората, портите и крепостите на Атина. Народното събрание заседава [става, провежда се] на агората. Шарената [Пойкиле] стоа беше на голяма почит: защото в нея имаше картини. Атика отхранва [отглежда] маслини: маслините бяха дар от богинята на Атина. Богинята има дом в крепостта [на акропола]. В крепостта имаше маслинено дърво, извор и олтари.“

Б. Граматика (уроци 15-19)
1. Преговорете падежните завършеците на съществителните от първо склонение м.р. по примерите на νεανίας и στρατιώτης (стр. 27).
2. Също разясненията за имената по второ и първо склонение и субстантивирането на прилагателните (стр. 28-29).
3. Образуването на имперфект чрез нарастване (стр. 30) и спрежението в активен и медиално-пасивен залог (стр. 30-32) по примера на τάττω.
4. Разясненията за сегашно и минало несвършено време/имперфект (стр. 33) и числителните от 1 до 10 (стр. 33-34).

По новия материал (урок 21):
1. Прочетете текста на стр. 36, запишете непознатите думи и го преведете.
2. Прочетете разясненията за съществителните от ж.р. и ср.р. по трето склонение и запомнете скланянето на дадените примери ἐλπίς и μάθημα (стр. 37).

Това е за днес.
Изпращам ви справка №18 – Менандър (IV-III в. пр. Хр.)

Поздрави и щастлива 2021!

Н.Г.

*

24.

8 януари, петък

Здравейте, колеги,

Изпращам ви препоръките за днешното (24-то) занимание по старогръцки език.
Преговорът ще бъде по текстовете от уроци 15-16 и граматиката от 16-20; а новият материал – от урок 22.

А. Превод и думи:
Сравнете преводите ви на текстовете от стр. 28 и 29 с тези, които ви изпращам:
Урок 15:
„Държавата [империята] на персите
Тогава Гавлит – млад човек, верен на Кир – казва: „А впрочем Кире, някои казват, че сега обещаваш много неща, тъй като си в такова положение.“
А пък Кир казва следното:
„Но бащината ни държава, войници [се простира] на юг дотам, докъдето хората вече не могат да живеят поради горещина; а на север – докъдето [не могат да живеят] поради студ. А по средата сатрапи [управляващи] на всичко са приятелите на моя брат.“
Урок 16:
„Истър [Дунав]
След битката Александър достига река Истър. Тази река е най-голямата от тези из Европа, преминава през много земи и разделя войнствени хора. Изворите на Истър изтичат от [земята] на келтите. След това реката тече през страната на савроматите, през гетите, които обезсмъртяват, през скитите и [стига] до Евксинския понт, в който се влива чрез пет устия.“

Б. Граматика (урок 16-20):
1. Прочетете отново разясненията за имената от второ и първо склонение, и за субстантивирането на прилагателните на стр. 28-29.
2. Припомнете си образуването на имперфект чрез аугмент и завършеците за същото време в активен и медиално-пасивен залог (стр. 30, 32).
3. Прочетете разяснението за изразяване на притежание на стр. 30-31.
4. Припомнете си казаното относно презенс и имперфект на стр. 33 и преговорете числителните от 1 до 10 на стр. 33-34.
5. Припомнете си въведението в трето склонение на стр. 35 и падежните окончания за склонението според примерите на κόραξ и φλέψ.

По новия материал (урок 22):
1. Прочетете текста на стр. 37 (Περὶ τῆς Ροδώπιδος), запишете непознатите думи и го преведете.
2. Научете склонението на относителното местоимение ὅς ἥ ὅ (който, която, което) за ед.ч. и мн.ч.
3. Направете упр. 2 на стр. 38.

Това е за днес,

Поздрави и приятна почивка,

Н.Г.

*

25.

13 януари, сряда

Здравейте, колеги,

Изпращам ви задачите за двадесет и петото занимание по старогръцки език. Ето какво трябва да се направи за преговор:

А. Превод и думи:
Припомнете си превода на текстовете от началото на уроци 17 и 18 (стр. 29 и 31) и го сравнете с този, който ви изпращам.
Урок 17:
„Ксеркс и гърците
След битката при Термопилите неколцина [малко на брой] дезертьори от Аркадия пристигнаха в лагера на персите. Персите ги попитаха:
– Какво правите след поражението при Термопилите?
Те отговориха:
– Провеждаме Олимпийските игри, както [правеха] нашите предци, и се състезаваме.
И след като някой друг попита за каква награда се състезават, аркадците казаха:
– За венец от маслина.
А Ксеркс се учуди, че наградата е венец, а не злато или сребро, и каза:
– Е, Мардоние! Срещу какви врагове ти поиска да поведеш персите? Аз мислех, че съм тръгнал на война срещу лоши и страхливи, а сега [се оказва, че] те се състезават не за пари, а за свобода и добродетел.“
Урок 18:
„Крез и Кир
Крез, след като се възцари над лидийците, тръгна на война срещу персите. Първо премина реката и опустоши страната, а след това строи войската за битка.
И Кир събра камилите, и заповяда на войниците да се качат на тях и да ги подкарат срещу конницата на Кир. Пехотинците се строиха след камилите, а конницата – след пехотинците. Защото конете не можеха до понасят нито вида, нито миризмата на камилите. Тогава камилите силно изплашиха (създадоха голям страх сред) конете, и войниците на Крез се принудиха да побягнат.“

Прегледайте думите до 18-ти урок, записани в тетрадка речник, отбележете кои сте забравили и ги преговорете отделно.

Б. Граматика:
1. Преговорете образуването на имперфект чрез нарастване и завършеците на глагола за трите лица ед.ч. и мн.ч. в активен и медиално-пасивен залог по примера на τάττω (урок 17-18, стр. 30-32).
2. Прочетете отново разясненията за презенс и имперфект в урок 19, стр. 33.
3. Припомнете си числителните бройни от 1 до 10, на стр. 34.
4. Припомнете си падежните завършеци по трето склонение отделно и според примерите на κόραξ и φλέψ (урок 20, стр. 35).
5. Припомнете си склонението на съществителни от ж.р. и ср.р. по примерите на ἐλπίς и μάθημα (урок 21, стр. 37).

По новия материал:
1. Прочетете текста в началото на урок 23 („Крез и оракулът“), запишете непознатите думи и го преведете.
2. Прочетете въведението в „бъдеще време“ (футур) на стр. 39.
3. Научете формите за бъдеше време в активен и медиален залог на индикатив.
4. Направете упр. 3 на стр. 40.

Това е за днес,

Поздрави,

Н.Г.

*

26.

15 януари, петък

Здравейте, колеги,

Това е двадесет и шестото ни занимание по старогръцки език. В него преговорът ще бъде по уроци 19-20 (превод) и 18-21 (граматика). След това ще преминем към новия, 24-ти урок (Ἀπόφθεγμα – изказване/сентенция).

А. Превод и думи:
Преведете си текстовете от стр. 33 и 34 и ги сравнете с превода, който ви изпращам:
Урок 19:
„Анабазисът [Изкачването] на Кир
Оттам Кир изминава през Сирия девет прехода от петдесет парасанги; и пристига на река Аракс. Там имаше много села, пълни с храна и вино; там остана три дни и се снабди с припаси.
Оттам измина през Арабия пет пустинни [из пустинята] прехода; на това място земята беше равна [равнина, поле] като море, и нямаше нито едно дърво, но всякакви животни: много диви магарета, много щрауси. Войниците ловуваха за тези животни.“
Урок 20:
„Араби
Номадите [чергари, скитници] араби наричаха родина необитаeмата земя и живееха под открито небе. Отглеждаха камили, овце и кози. Ядяха плодовете на палмите, див мед и месото на овцете. Пиеха млякото на козите и изработваха дрехите и шатрите [си] от камилска козина. Конете при арабите се ценяха много. Арабите разделяха времето не по дни, а по нощи.“

Б. Граматика:
1. Прочетете отново пояснението за нарастването на глаголите при имперфект и си припомнете медиално-пасивните форми за същото време по примера на τάττω (стр. 32).
2. Направете устно упр. 1 на стр. 32.
3. Припомнете си казаното за времената, наклоненията и залозите на глагола на стр. 33.
4. Припомнете си казаното за основите на имената по първо, второ и трето склонение; и на какви групи и подгрупи се дели трето склонение (стр. 35).
5. Кажете (наизуст) падежните форми за ед.ч. и мн.ч. на съществителните κόραξ и φλέψ.
6. Прочетете казаното за имената с основи на дентал (τ, δ, θ) и склонете съществителните ἐλπίς и μάθημα (стр. 36-37).

По новия урок:
1. Прочетете текста на стр. 40, запишете непознатите думи и го преведете.
2. Научете формите на глагола за бъдеще време в пасивен залог по примера на λύω.
3. Научете склонението на личното местоимение за първо и второ лице (ἐγώ, σύ) за ед.ч. и мн.ч.
4. Направете упражнения 1, 2 и 4 на стр. 41.

Това е за днес,

Поздрави,

Н.Г.

27.

20 януари, сряда

Здравейте, колеги,

Предстоят последните ни две занимания за семестъра. И двете ще бъдат само за преговор. Ето какво трябва да направим днес:

А. Превод и думи (уроци 21-22 на стр. 36-37). Преведете самостоятелно текстовете и сравнете с изпратените преводи:
Урок 21:
„Образованието [обучението]
Децата [момчетата] на атиняните придобиваха добро образование [се обучаваха добре]; защото надеждата на Гърция беше в децата. Учителите ги учеха на четмо и писмо [на писменост]; а децата четяха произведенията на добрите поети и от тях се изискваше [бяха принуждавани, караха ги] да ги учат наизуст. След това момчето биваше изпращано в гимназиона; и там тялото му се упражняваше добре. В гимназиона те се състезаваха по сръчност и бързина в бягане. Децата трябва да се обучават добре; и [нали] философът Платон правилно казваше, че образованието е второ слънце за човеците.
Нали има пословица: „Благоволението ражда благоволение, а враждата – вражда“; и „„Мисълта на мъдрите [мъдрото решение] се ражда през нощите…“
Урок 22:
„За Родопис
Когато Псаметих царувал в Египет, имало една девойка на име Родопис, която се отличавала с красотата си между другите жени. Когато веднъж се къпела, един орел грабнал сандала ѝ. Отнесъл го в Мемфис, където Псаметих тъкмо съдийствал [провеждал съдебно дело]; и го хвърлил скута му. А той се удивил на красивата форма на сандала и на извършеното от орела. Веднага разгласил из цялата страна за [да се издири] жената, на която бил сандалът. И когато Родопис била доведена, той така се удивил на красотата ѝ, че пожелал да я вземе за жена.“

Б. Граматика (уроци 19-22 на стр. 33-38)
1. Прочетете отново разясненията за сегашно и за минало несвършено време на стр. 33.
2. Преговорете числителните бройни от 1 до 10 (стр. 33-34)
3. Направете упр. 2 на стр. 34 и стр. 36.
4. Припомнете си казаното за трето склонение, неговите основи и окончания, както и падежните форми на съществителните κόραξ и φλέψ (стр. 35).
5. Прочетете написаното за имената от трето склонение с основа на дентал, и си припомнете падежните завършеци по примерите на ἐλπίς и μάθημα (стр. 36-37).
6. Припомнете си склонението на относителното местоимение ὅς ἥ ὅ (който, която, което).

28.

22 януари, петък

А. Превод и думи (уроци 23-24 на стр. 39-40). Преведете самостоятелно текстовете и сравнете с изпратените преводи:
Урок 23:
„Крез, тиранинът на лидийците, казваше на своята свита [на тези около него]: „Кир, господарят на персите, подготвя нападение [замисля нещо лошо] против моята държава; затова, ако богът в Делфи ни посъветва да воюваме, ще тръгнем на война против него.“ И изпрати вестители в Делфи, които да получат предсказание [да се допитат до прорицалището] за похода. Крез запита бога: „Ще унищожа ли държавата на персите?“ А богът отвърна: „Ако тръгнеш на война срещу персите, ще унищожиш една голяма държава.“ И Крез се надяваше да унищожи държавата на Кир.“
Урок 24:
„Изречение [изказване/сентенция]
Един спартанец, запитан веднъж какво някой чужденец може да научи от необразованите спартанци, казал: „Чужденците ще се научат да говорят кратко.“
– Ще се научите ли и вие да говорите кратко и точно?
– Да. Надяваме се да получим добро образование от добри преподаватели.“

Б. Граматика (уроци 20-24 на стр. 34-42)
1. Припомнете си отново въведението в трето склонение и падежните му окончания по примерите на κόραξ и φλέψ (стр. 35).
2. Прочетете следващата част от въведението в трето склонение, където се представят съществителните с основа на дентал (обикновено от ж.р.). Склонете наизуст ἐλπίς и μάθημα (стр. 36-37).
3. Склонете наизуст местоимението „който, която, което“.
4. Припомнете си въведението в бъдещето време на глаголите и завършеците за активен и медиален залог по примера на παιδεύω (стр. 39).
5. Направете упр. 2 и 3 на стр. 40 и упр. 4 на стр. 42.
6. Припомнете си спрежението на глагола в пасив на бъдеще време по примера на λύω.
7. Кажете наизуст склонението на личното местоимение (аз, ти) в ед.ч. и мн.ч.

Това беше нашето въведение в старогръцкия език в 28 урока въз основа на учебника на Б. Богданов и Р. Стефанов (1982) (https://drive.google.com/file/d/0B9de7FkFZsJhTzBic0REMHl4dWM/view?usp=sharing)

Пожелаваме ви здраве, а също и успехи в бъдещите ви занимания с класическите езици и с науките за човека.

Н. Гочев

2 февруари 2021, Сретение Господне

*

286

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>