Архив на категория: за студентите

Интелектуалците през античността. 2006

Специалност Класическа филология
бакалавърска и магистърска степен
избираем курс
1 семестър – зимен

Описание на курса
1. Тема на курса – „Имало ли е интелектуалци през античността?“
2. Провеждане на заниманията – семинар. Студентите прочитат предварително определени текстове от античен или по-късен (друг) автор и представят резултата от прочита. Задачата им е да установят:
а. кои места (градове, области, острови и др.) се споменават в текста и по какъв повод.
б. какво може да се научи за всекидневния живот на автора и на хората от неговата среда
в. сведения за обществения и професионален живот на автора (политик, военен, адвокат)
г. литературни и исторически цитати и позовавания
д. по какви теми от общочовешки интерес се размишлява в текста

Автори и произведения
І. Антични автори
1. Цицерон. „Писма“
2. Хораций. „Сатири“
3. Сенека. „Писма“
4. Плиний Млади. „Писма“
5. Диоген Лаерций. „Животът на философите“. (елинистически философи)
6. Юлиан. „Писма“

ІІ. Християнски автори (антични и средновековни)
1. Василий, епископ на Цезарея. „Писма“
2. Августин, епископ на Хипон. „Изповеди“
3. Пиер Абелар. „“Автобиография“

ІІІ. По-късни европейски автори
1. Волтер. „Философски речник“

ІV. Представяне на съвременни изследвания по темата
1. Кристоф Шарл. „Интелектуалците през ХІХ в.“

Курсови работи. Изисквания. 2007

Специалност „Класическа филология“,
бакалавърска степен
Избираем курс “Интелектуалците през античността”
1 семестър

Изисквания за изпълнение на курсова работа

І. Технически изисквания

1. Курсовата работа не трябва да е по-малка от 5 стандартни страници (1 стандартна страница =1800 знака) извън библиографията и бележките под линия.
2. Бележките под линия и библиографията в края не са за демонстрация на ученост, а за доказателство на твърденията, изказани в работата.
3. Работата може да има заглавие, но това не е задължително. Задължително е обаче тя да има тема (вж. ІІІ)

ІІ. Използване на източници и модерни изследвания

1. Кое да е твърдение в курсовата работа, което не може да се докаже с първостепенен източник, е безполезно.
2. Първостепенен източник е този, който стои най-близо до предмета на изследването в сравнение с всички останали източници, които са известни на съвременните изследователи.
3. Първостепенните източници се цитират задължително в бележка под линия.
4. Модерните и съвременните изследвания върху античността трябва да служат само като ръководство за ползване на първостепенните източници
5. Модерните и съвременните изследователи на античността може да се цитират и преразказват само ако авторът не е съгласен с казаното от тях. Тогава цитирането или преразказването се прави в бележка под линия. Ако са използвани като ръководство за ползване на първостепенните източници, те само се посочват в библиографията

ІІІ. Определяне на тема

1. Курсовата работа не може да има за цел похвала, порицание или описание на каквото и да било.
2. Курсовата работа има за цел да постави въпрос за нещо, което е неизвестно на автора и да потърси отговор. Поставеният въпрос е темата на работата.
3. Не е необходимо заглавието на работата да съвпада с формулировката на темата (вж. І.2). Темата на настоящия курс е : “Имало ли е интелектуалци през античността?” Тя не съвпада с неговото заглавие
4. Курсовата работа трябва да помага да се отговори на поставения в настоящия курс въпрос.

Последно:

1. Класическата филология не е откъсната от останалите хуманитарни науки. Тя е част от науката “история”.
2. Заниманието с история не е начин да създадем интерес към себе си, нито да прекараме времето си приятно. То служи, за да направи човека по-добър. Заниманието с история, което не води до подобряване на човека, е безполезно.